Predsjednik


Prof. dr. sc.  Dragan Čović

PODACI O ROĐENJU
-  20. kolovoza 1956. godine, Mostar

 

OBRAZOVANJE
- 1971. godine završio osnovnu školu
- 1975. godine završio srednju školu
- 1979. godine diplomirao na Fakultetu strojarstva u Mostaru
- 1989. godine magistrirao na Fakultetu strojarstva u Mostaru
- 1989. godine završio Specijalistički studij menadžmenta na
Ekonomskom fakultetu u Sarajevu
- 1996. godine doktorirao na Sveučilištu u Mostaru

PROFESIONALNA KARIJERA
- 1980. god. počinje raditi u poduzeću SOKO Mostar
- 1986. - 1992. obavljao razne menadžerske funkcije u poduzeću SOKO Mostar
- 1992. - 1998. generalni direktor u poduzeću SOKO Mostar

 

SVEUČILIŠNA KARIJERA
- 1994. god. viši asistent na Fakultetu strojarstva, Sveučilište u Mostaru
- 1996. god. docent na Fakultetu strojarstva, Sveučilište u Mostaru
- 2000. god. izvanredni profesor na Fakultetu strojarstva, Sveučilište u Mostaru
- 2004. god. redoviti profesor na Fakultetu strojarstva i računarstva, Sveučilište u Mostaru
- od 2002. predaje na Ekonomskom fakultetu, a od 2007. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru
- 2013. godine dopisni član Međunarodne akademije inženjera
- 2014. godine akademik,  Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti BiH

POLITIČKA KARIJERA
- 1996. - 1997. god. član predsjedništva ŽO HDZ BiH
- 1997. - 1998. god. predsjednik GO HDZ BiH
- 1998.-  2001. god. zamjenik premijera i ministar financija Vlade Federacije BiH
- 1998. - 2005. god. potpredsjednik HD ZBiH
- 2002. - 2005. god. član Predsjedništva BiH
- 2005.god. - ... predsjednik HDZ BiH
- 2011.god. - ... predsjednik HNS BiH
- 2011. - 2014. god. predsjedatelj Doma naroda Parlamentarne Skupštine BiH
- 2014. god. - Član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda 

 

Dragan Čović, PhD

DATE AND PLACE OF BIRHT
-  20th August 1956, Mostar

EDUCATION
- 1971 completed Primary education
- 1975 completed Secondary education
- 1979 graduated from the Faculty of Mechanical Engineering, University of Mostar
- 1989 obtained a Masters degree from the Faculty of Mechanical Engineering, University of Mostar
- 1989 completed Specialist Study of Management, Faculty of Economics in Sarajevo
- 1996 obtained a Doctoral degree from the Faculty of Mechanical Engineering, University of Mostar

PROFESSIONAL CAREER
- 1980 employed by the SOKO Mostar Company
- 1986 - 1992 different managerial posts in the SOKO Mostar Company
- 1992 - 1998 General Manager of the SOKO Mostar Compnay

UNIVERSITY CAREER
- 1994 Senior Assistant, Faculty of Mechanical Engineering, University of Mostar
- 1996 Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Mostar
- 2000 Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Mostar
- 2004 Full Professor, Faculty of Mechanical Engineering and Computing, University of Mostar
- 2002 Visiting Professor at the Faculty of Economics, University of Mostar
- 2007 Visiting Professor at the Faculty of Philosophy, University of Mostar
- 2013 Corresponding Member of the International Academy of Engineering
- 2014 Academician, Croatian Academy of Sciences and Arts of BiH

POLITICAL CAREER
- 1996 - 1997 Member of the Presidency of the Cantonal Board of HDZ BiH
- 1997 - 1998 President of the City Organisation of HDZ BiH
- 1998 - 2001 Deputy Prime Minister and Minister of Finance in the Government of the Federation of BiH
- 1998 - 2005 Deputy President of HDZ BiH
- 2002 - 2005 Croat Member of the Presidency of BiH
- 2005 - ...President of  HDZ BiH
- 2011 - 2014 Speaker of the House of Peoples of the Parliamentary Assembly of Bosnia and Herzegovina
- 2011 - ...President of the Croatian National Congress of BiH
- 2014 - Croat Member of the Presidency of BiH