IZBORNI PROGRAM
DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA I KVALITETAN ŽIVOT

 

Demografska revitalizacija, obitelj i mladi

Na temelju demografskog stanja i prostornog razmještaja Hrvata u BiH temeljni ciljevi nacionalne (hrvatske) populacijske politike jesu brojčani porast, pomlađivanje stanovništva i smanjenje iseljavanja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Javne politike ustrajno ćemo nastaviti provoditi u sljedećim područjima djelovanja: povećanje nataliteta, jačanje poticajnog okruženja za obitelji i mlade, smanjenje iseljavanja poticanjem razvojne ekonomije i planskom stambenom politikom, poticanje povratka hrvatske dijaspore.
Doplatak za djecu, kao izravna mjera poticanja nataliteta, najvidljiviji je doprinos društva podmirivanju troškova podizanja djece. Pripadajući iznosi moraju pokrivati što veći dio troškova uzdržavanja djeteta (do njegova osamostaljenja). Osobito je važno da su ta sredstva poticajna za rađanje većeg broja djece u obitelji. Jednako je važno unaprijediti sustav zdravstvene zaštite majke i djeteta.
Svjesni smo činjenice da je ulaganje u mlade obitelji, posebno djecu, ulaganje u gospodarski rast zemlje. Stoga HDZ BiH stavlja imperativ populacijske politike na stvaranje poticajnog ozračja za razvoj obitelji kroz usklađivanje poslovnog i obiteljskog života. Svjesni da se obitelji bez riješenog stambenog prostora teško odlučuju na potomstvo ili veći broj djece, HDZ BiH poticat će poseban program stambenog zbrinjavanja.
Kako bi se postigao učinkovit sustav obiteljskih potpora koji vodi k jačanju natalitetne politike, potrebno je unaprijediti i proširiti sustav obiteljskih potpora, kao i redefinirati ulogu i značaj dosadašnjeg sustava obiteljskih potpora u općinama i županijama s hrvatskom većinom stanovništva. 

Unapređenje politika zdravstvene i socijalne zaštite

U cilju stvaranja prosperitetnog društva, pored osiguranja putanje ekonomskog rasta i poticajnog poduzetničkog okruženja, kvaliteta života svakog pojedinca nužan je preduvjet. U tom smislu zdravlje i zdravstvena zaštita kao i solidarnost s najugroženijim društvenim skupinama moraju biti područje strateškog promišljanja nacionalne politike koja u svom fokusu ima brigu o čovjeku.
Uzimajući u obzir kontekst Bosne i Hercegovine, unapređenje politika zdravstvene zaštite treba usmjeriti u nekoliko područja: informatizacija, poboljšanje dostupnosti i ravnomjernosti zdravstvenih usluga, jačanje primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, financijska stabilnost zdravstvenog sustava, jačanje preventivnih zdravstvenih programa i mjera.
Informatizacija i digitalizacija u zdravstvenom sustavu kao i uvođenje elektroničkih zdravstvenih kartona bit će jedni od osnovnih pokretača unapređenja zdravstvene zaštite jer će digitalizirana razmjena podataka među svim sudionicima zdravstvenog sustava osigurati neposrednu dodatnu vrijednost u smislu kvalitete zdravstvene skrbi. Poboljšanje dostupnosti i ravnomjernosti zdravstvenih usluga postići će se outsourcingom medicinskih i nemedicinskih usluga, ujednačavanjem listi lijekova, zaustavljanjem iseljavanja medicinskog kadra. Prioritetna politika jačanja sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite provodit će se na nekoliko razina: jačanje SKB-a Mostar, međužupanijska povezanost zdravstvenih ustanova s ciljem optimizacije rada, postupno uvođenje transplantacijskih programa, umrežavanje sa susjednim zdravstvenim ustanovama kroz IPA prekogranične programe, razvoj banjskog i lječilišnog turizma. Jedan od osnovnih smjerova na kojem ćemo također raditi jest i jačanje preventivnih zdravstvenih programa i mjera s ciljem stvaranja kvalitetnije zdravstvene zaštite. Nužno se nameće i potreba za definiranjem novih modela financiranja kako bi se osigurala financijska stabilnost cjelokupnog zdravstvenog sustava.
U cilju unapređenja politika socijalne zaštite potrebno je svoje djelovanje usmjeriti na smanjenje rizika od siromaštva i smanjenje nejednakosti u društvu. Rast inflacije ima  nerazmjerno velik utjecaj na socijalno najugroženije skupine stanovništva. Stoga je važno  dodatno identificirati te skupine i kreirati niz ciljanih mjera kojima će se te skupine dodatno zaštititi. Umirovljenička populacija najranjiviji je segment našeg društva te je, stoga, neophodna stalna briga za poboljšanje socijalnog položaja umirovljenika.
Prioritetne politike HDZ-a BiH odnosit će se na poboljšanje sustava raspodjele javnih rashoda za zaštitu socijalno ugroženih skupina, jačanje centara za pružanje socijalne skrbi, potporu razvoju socijalnog poduzetništva te osnaživanje programa prevencije svih oblika nasilja. 

Zaštita dostojanstva hrvatskih branitelja

Štititi dignitet hrvatskih branitelja i vrijednosti stvorenih u pobjedničkom Domovinskom ratu kao i štititi istinu o Domovinskom ratu kao oslobodilačkom i obrambenom ratu koji je temelj neovisnosti BiH trajno je opredjeljenje hrvatske nacionalne politike u Bosni i Hercegovini. Snažno i odlučno usprotivit ćemo se svakom pokušaju ugrožavanja ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja.
U institucionalnom smislu potrebno je uspostaviti ujednačen ustroj u federalnom ministarstvu branitelja i županijskim ministarstvima te izvršiti formiranje dvaju sektora u unutarnjem ustroju federalnog ministarstva branitelja, od kojih bi jedan bio zadužen skrbiti o pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane (HVO), a drugi za pripadnike Armije BiH.
Prioriteti HDZ-a BiH u idućem razdoblju uključuju: poticanje infrastrukturnih i programskih ulaganja s ciljem jačanja institucija i tijela koje se bave braniteljskim pitanjima na svim razinama izvršne i zakonodavne vlasti, unapređenje zdravstvene zaštite branitelja i članova njihovih obitelji, poticanje aktivnosti uključivanja branitelja u gospodarske aktivnosti i tržište rada kao i kontinuirano unapređivanje zakona u cilju osiguranja boljeg statusa branitelja.

Poticanje razvoja kulture, medija i sporta

Bogata kulturna baština hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini sastavni je dio i nacionalnog identiteta, ali i kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine. Stoga kulturna politika hrvatskog naroda treba djelovati u smjeru očuvanja, prezentacije i turističke promocije hrvatske kulturne baštine u Bosni i Hercegovini koja se nalazi u izuzetno vrijednim spomenicima materijalne kulture, kao i u specifičnoj nematerijalnoj kulturi. Kulturne i kreativne industrije koje obuhvaćaju različita područja poput arhitekture, audiovizualnih djelatnosti, knjiga i naklada, dizajna te vizualnih umjetnosti moraju naći svoje mjesto u prioritetnim kulturnim politikama.
Mediji kao vrlo utjecajni sudionici društvenih procesa, kao pokazatelji stupnja razvoja demokracije, kao platforma za javnu diskusiju, ali i kao institucije čije su uloge pravovremeno, istinito i nepristrano informiranje javnosti, posebno su važan element u životu suvremenoga čovjeka. Stoga je poticanje razvoja medija i osiguravanje njihova djelovanja jedan od važnih strateških ciljeva. Prioriteti HDZ-a BiH u idućem razdoblju uključuju transformaciju javnog RTV sustava Bosne i Hercegovine i jačanje RTV Herceg-Bosne.
Svrha strateškog pristupa razvoja sporta i rekreacije osigurati je okvir za razvoj aktivnog, zdravog i produktivnog društva u skladu s dugoročnom nacionalnom vizijom. Sudjelovanje u sportu i tjelesnoj aktivnosti može značajno pridonijeti kvaliteti života i razvoju te ugledu društva. Poseban naglasak stavit će se na razvoj programa poticanja djece za bavljenje sportom.

Zaštita prirodnih resursa

Temeljnu prirodnu vrijednost Bosne i Hercegovine čini iznimna biološka raznolikost ovog područja što ima neprocjenjivu vrijednost za opstanak i razvoj društva, neposredno utječući na zdravlje i kvalitetu života zajednice te mogućnosti gospodarskog razvoja nekog područja.
Bogato prirodno nasljeđe Bosne i Hercegovine izrazita je komparativna prednost koja, pravilnim načinima upravljanja, može postati i konkurentska prednost. U svrhu zaštite prirodnih resursa nužno je provoditi javne politike usmjerene na korištenje prirodnih resursa i usluga ekosustava u skladu s biološkom produktivnošću i nosivim kapacitetom okoliša. 
Očuvanje jedinstvenog prirodnog nasljeđa osnova je dugoročnog, održivog razvitka Bosne i Hercegovine. Kao snažni zagovaratelji europskog puta BiH u obvezi smo dati poseban zamah okolišnoj politici, s obzirom na to da su pitanja okoliša među važnijim i zahtjevnijim pregovaračkim poglavljima u procesu pridruživanja Europskoj uniji.